Tuesday 28 January 2020
Home      All news      Contact us      English
tert.am - 2 month ago

«Իրատես»․ Մութ ամպեր՝ Ալավերդու քաղաքապետի գլխին

Օ րեր ա ռաջ Ա լա վեր դի այ ցե լած Լո ռու մարզ պետ Անդ րեյ Ղու կա սյա նը, բա ռիս բուն ի մաս տով, ցեխն է մտց րել Ա լա վեր դու հա մայն քա պետ Սա սուն Խե չու մյա նին: Մարզ պե տը դժ գո հել է, որ Խե չու մյա նը չի հետևել ճա նա պարհ նե րի փո սալց ման աշ խա տանք նե րի ո րա կին: Այս պես գո՞րծ են ա նում, պա րոն Խե չու մյան: Դուք հա մայն քա պետն եք, ին չո՞ւ չեք հետևել ո րա կին: Խայ տա ռակ պատ կեր է, ու բա ցառ վում է, որ Դուք պետ բյու ջեից գու մար ստա նաք այս աշ խա տան քի դի մաց ,- ա սել է մարզ պետ Ղու կա սյանն ու դժ գո հել սուբ վեն ցիոն ծրագ րով Ա լա վեր դիում նա խա տես ված աշ խա տանք նե րի ծա վա լից: Անդ րեյ Ղու կա սյա նին դուր չի ե կել նաև այն հան գա ման քը, որ Ա լա վեր դու Թու մա նյան փո ղո ցին հա րող եր կաթգ ծի պաշտ պա նա կան գո տի նե րում տա րի ներ ի վեր ա պօ րի նի շի նու թյուն ներ են կա ռուց վել: Հա մայն քա պետ Խե չու մյա նին նա խա տել է՝ ին չո՞ւ երբևէ այդ հար ցով չի զբաղ վել, ին չո՞ւ ի րա վա կան գոր ծըն թաց ներ չեն հետևել: Տպա վո րու թյուն ու նեմ, որ Դուք գտն վում եք նախ կին պաշ տո նյա նե րի ազ դե ցու թյան ներ քո և կաշ կանդ ված եք Ձեզ զգում: Ա լա վերդ ցի նե րը նման հա մայն քա պետ ու նե նա լու ար ժա նի չեն ,- դի մե լով քա ղա քա պե տին՝ ա սել է մարզ պետն ու հաս կաց րել՝ ա ռա ջի կա յում ի րա վա կան գոր ծըն թաց ներ են սպաս վում, ո րոնք, ըստ երևույ թին, միտ ված են լի նե լու Սա սուն Խե չու մյա նի հրա ժա րա կա նին ,-գրում է թերթը:

Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա համարում:

Related news

Latest News
Hashtags:   

Իրատես

 | 

ամպեր՝

 | 

Ալավերդու

 | 

քաղաքապետի

 | 

գլխին

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources