Monday 27 January 2020
Home      All news      Contact us      English
tert.am - 2 month ago

«Իրատես»․ Կոռուպցիան ամբողջովին տեղափոխել են իշխանության վերին՝ հասարակության կողմից չնկատվող և չվերահսկվող ատյաններ

Վա ղուց գաղտ նիք չէ, որ հա յաս տա նյան գոր ծող վար չախմ բի և ան ձամբ վար չա պետ Նի կոլ Փա շի նյա նի քա ղա քա կան ռե պեր տուա րի ա ռանց քում, այս պես կոչ ված, հա մա կար գա յին կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի թե ման է: Ան ցած ա միս նե րի ըն թաց քում տար բեր ամ բիոն նե րից ան գամ վար չա պե տի մա կար դա կով բազ միցս հայ տա րար վել է, որ Հա յաս տա նում հա մա կար գա յին կո ռուպ ցիան այլևս ան ցյա լում է: Հատ կան շա կան է, որ գոր ծող իշ խա նու թյան զի նա նո ցում հա կա կո ռուպ ցիոն ուղ ղու թյու նը մե նաշ նորհ նե րի դեմ պայ քա րի հետ մեկ տեղ այ սօր վա իշ խա նու թյուն նե րի լավ աշ խա տան քի ու հա մա կար գը փո խե լուն ուղղ ված քայ լե րի հիմ նա կան փաս տարկն է, այն դեպ քում, երբ ընդ դի մա խոս նե րը մատ նա ցույց էին ա նում նոր իշ խա նու թյան բազ մա թիվ բաց թո ղում ներն ու թե րու թյուն նե րը: Սո վո րա բար հան րա յին բա նա վե ճերն ա վարտ վում էին ա յո, մենք ան փորձ ենք և թե րու թյուն ներ ու նենք, բայց, ի տար բե րու թյուն նա խորդ նե րի, հա մա կար գա յին կո ռուպ ցիա յի մեջ թա թախ ված չենք ար տա հայ տու թյամբ: Դրան ան մի ջա պես հետևում էր այն, թե իբր յու րա քան չյուր քն նա դա տու թյան հետևում պետք է ո րո նել լա փա ման նե րից զրկ ված կո ռուպ ցիո ներ նե րին :

Պետք է նկա տել, որ այդ փաս տարկ նե րը մինչ վեր ջերս բա վա կա նին ան խա փան էին ներ գոր ծում հան րա յին տրա մադ րու թյուն նե րի վրա՝ հա մա պա տաս խան հան րա յին կար ծիք ձևա վո րե լով և փաս տա ցի զի նա թա փե լով այ սօր վա իշ խա նու թյուն նե րի ընդ դի մա խոս նե րին: Այս պա րա գա յում վար չա խումբն ա ռա վել քան ցա վա գին է ըն կա լում վեր ջին օ րե րին ի հայտ ե կող կո ռուպ ցիոն բա ցա հայտ դրսևո րում նե րի դեպ քե րը, ո րոնք առ նչ վում են ան մի ջա կա նո րեն իշ խա նու թյան վեր նա խա վի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կամ նրանց մտե րիմ նե րի հետ: Առ հա սա րակ, ե թե վեր լու ծում ենք կո ռուպ ցիոն հնա րա վո րու թյուն նե րը, ա պա պետք է ա ռանձ նաց նենք ե րեք հիմ նա կան ուղ ղու թյուն 1. ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի շարժ ներքևից վերև, ո րին կա րող են ներգ րավ ված լի նել նաև երկ րի ա մե նա բարձ րաս տի ճան պաշ տո նյա նե րը 2. պե տա կան գնում նե րի հա մա կար գում փո ղե րի լվա ցում, ատ կատ ներ կամ հո վա նա վոր չու թյուն 3. մի ջազ գա յին, պե տա կան և վար կա տու տա րաբ նույթ դրա մաշ նորհ ներ ո րոնք ուղղ վում են փաս տա ցի իշ խա նու թյան են թա կա յու թյան տակ գտն վող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին: Ա ռա ջին ուղ ղու թյու նը, այն է՝ կեն ցա ղա յին տե սա նե լի կո ռուպ ցիոն դրսևո րում ներ, որ շորթ վող գու մարն ա մե նա ցածր օ ղակ նե րից պետք է հասց վի բուր գի գա գա թին, ա ռայժմ Հա յաս տա նում սա ռեց ված է և ըն դա մե նը ար տա հայտ վում է, այս պես կոչ ված, մանր փախց նո ցիի տես քով: Միևնույն ժա մա նակ ար դեն ան ժխ տե լի փաստ է, որ իշ խա նու թյան վե րին օ ղակ նե րում կո ռուպ ցիա յի այս տե սա կը փոր ձում են փոխ հա տու ցել գաղտ նի և բա ցա հայտ պարգևատ րում նե րով, պե տա կան մի ջոց նե րից օգտ վե լու ար տո նու թյուն նե րով: Վար չա պե տի և նրա ըն տա նի քի պա րա գա յում խոսքն ան գամ ցպա հանջ ռե ժի մի մա սին է: Ա վե լի ցածր տրա մա չա փի պաշ տո նյա նե րը, թե պետ ա վե լի հա մեստ են ի րենց ցան կու թյուն նե րի մեջ, սա կայն նույն պես չեն խոր շում օգտ վել ըն ձեռ ված, հա մե մա տա բար օ րի նա կան հնա րա վո րու թյուն նե րից: Այ նուա մե նայ նիվ, կեն ցա ղա յին մա կար դա կից կո ռուպ ցիոն երևույթ նե րի իս պառ բա ցա կա յու թյու նը և նախ կին իշ խա նու թյուն նե րի ժա մա նա կաշր ջա նի հա մե մատ ակն հայտ դրա կան պատ կե րը թույլ են տա լիս գոր ծող իշ խա նու թյուն նե րին ա մե նու րեք այդ թվում նաև՝ մի ջազ գա յին ա տյան նե րում թմբ կա հա րել Հա յաս տա նում հա մա կարգ ված կո ռուպ ցիա յի իբր հաղ թա հար ման մա սին ,-գրում է թերթը:

Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա համարում:

Related news

Latest News
Hashtags:   

Իրատես

 | 

Կոռուպցիան

 | 

ամբողջովին

 | 

տեղափոխել

 | 

իշխանության

 | 

վերին՝

 | 

հասարակության

 | 

կողմից

 | 

չնկատվող

 | 

չվերահսկվող

 | 

ատյաններ

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources