Friday 24 January 2020
Home      All news      Contact us      English
tert.am - 2 month ago

«Իրատես». Ա. Թորոսյան-Ն. Զեյնալյան առճակատումը ոչ միայն եռանկյուն, այլև քառանկյուն է՝ Զեյնալյանի՝ ԱԺ նախագահ քավորի և Թորոսյանի նկատմամբ «լիչնիյ նեպրիյազն» ունեցող վարչապետի տիկնոջ մասնակցությամբ  

Ասում են, թե ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րար Ար սեն Թո րո սյան-ԱԺ հա մա պա տաս խան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ Նա րեկ Զեյ նա լյան առ ճա կա տու մը ոչ միայն ե ռան կյուն, այլև քա ռան կյուն է և պայ մա նա վոր ված է ոչ միայն այն հան գա ման քով, որ Նա րեկ Զեյ նա լյանն ու ԱԺ նա խա գահ Ա րա րատ Միր զո յա նը քա վոր-սա նիկ են, և այդ պես էլ Անվ տան գու թյան խոր հր դի ան դամ չդար ձած Միր զո յա նը ցան կա նում է ա մեն գնով նա խա րար դարձ նել յուր սա նի կին, ին չի հա մար գոր ծարկ ման մեջ է դրել Իմ քայ լի կին- բե տեէռ նե րին (Քրիս տի նե Պո ղո սյան, Ար փի Դա վո յան, Լու լու): Խա ղի չոր րորդ կողմն էլ Ան նա Հա կո բյանն է (Նի կո լի տի կին), ո րը մի շարք պրագ մա տիկ հար ցե րով լիչ նիյ ներպ րի յազն ու նի Ար սեն Թո րո սյա նի նկատ մամբ:

Պայ քա րի հմայքն այլ տեղ է. թե՛ խոր հր դա րա նում ա ռանց հե նա րան մնա ցած կա ռա վա րու թյան ան դամ նե րը, թե՛ բուն խոր հր դա րա նի է լի տար նե րը հաս կա ցել են ի րենց շատ չի մնա ցել և նախ կին նե րի հետ բա նակ ցա յին գոր ծըն թաց նե րի մեջ են իշ խա նա փո խու թյան ժա մա նակ ե րե սա տե ղի հույ սով ,-գրում է թերթը:

Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա համարում:

Related news

Latest News
Hashtags:   

Իրատես

 | 

Թորոսյան

 | 

Զեյնալյան

 | 

առճակատումը

 | 

միայն

 | 

եռանկյուն

 | 

քառանկյուն

 | 

Զեյնալյանի՝

 | 

նախագահ

 | 

քավորի

 | 

Թորոսյանի

 | 

նկատմամբ

 | 

լիչնիյ

 | 

նեպրիյազն

 | 

ունեցող

 | 

վարչապետի

 | 

տիկնոջ

 | 

մասնակցությամբ

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources