Tuesday 12 November 2019
Home      All news      Contact us      English
aravot - 4 days ago

Պի­տի խո­սեին հայ լեզ­վա­բան­նե­րը, որ լռում են, պի­տի խո­սեին հայ պատ­մա­բան­նե­րը, որ լռում են: Լռում են, ո­րով­հետև չեն ու­զում հա­կադր­վել իշ­խա­նու­թյանը. «Իրատես»

Փաս­տը, որ հենց այս եր­կու ֆա­կուլ­տետ­նե­րի ու­սա­նող­նե­րը, ոչ դա­սա­խոս­ներն են դա­սա­դուլ ա­նում, վկա­յում է, որ ոչ պար­տա­դիր դարձ­նե­լու օ­րի­նագ­ծի ըն­դուն­ման դեպ­քում ոչ ու­սա­նող­նե­րը, ոչ դա­սա­խոս­նե­րը չեն ցան­կա­նա­լու բու­հե­րում «Հա­յոց լե­զու», «Հայ գրա­կա­նու­թյուն» և «Հա­յոց պատ­մու­թյուն» սո­վո­րել ու սո­վո­րեց­նել, որ­քան էլ նա­խա­րա­րու­թյու­նը մե­ծա­հո­գա­բար թույլ է տա­լիս բու­հե­րին «ո­րո­շե­լու ու­սում­նա­կան և գի­տա­կան ծրագ­րե­րի բո­վան­դա­կու­թյու­նը» և «բու­հի գի­տա­կան խոր­հուր­դը կա­րող է ո­րո­շում կա­յաց­նել, որ այս ա­ռար­կա­նե­րը պար­տա­դիր պետք է դա­սա­վանդ­վեն բո­լոր ֆա­կուլ­տետ­նե­րում»։

Related news

Latest News
Hashtags:   

Պի­տի

 | 

խո­սեին

 | 

լեզ­վա­բան­նե­րը

 | 

լռում

 | 

պի­տի

 | 

խո­սեին

 | 

պատ­մա­բան­նե­րը

 | 

լռում

 | 

Լռում

 | 

ո­րով­հետև

 | 

ու­զում

 | 

հա­կադր­վել

 | 

իշ­խա­նու­թյանը

 | 

Իրատես

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources