Saturday 25 January 2020
Home      All news      Contact us      English
tert.am - 2 month ago

«Իրատես»․ ԼՂ խնդրում ՌԴ-ն լուրջ շտա­պո­ղա­կա­նու­թ­յուն է դրսևո­րում. ԱԳ նախա­րար­նե­րի «նոն-ստոպ» հան­դի­պում­նե­րի շար­քն այդ հան­գա­ման­քով է պայ­մա­նա­վոր­ված

Ասում են, թե ղա րա բա ղ յան խնդ րում Ռու սաս տա նը լուրջ շտա պո ղա կա նու թ յուն է դրսևո րում, և որ արտ գործ նա խա րար նե րի նոն-ստոպ հան դի պում նե րի շար քը հատ կա պես այդ հան գա ման քով է պայ մա նա վոր ված: Դրա նով է պայ մա նա վոր ված նաև Սերժ Սարգ ս յա նի նկատ մամբ գոր ծի հա րու ցու մը, այն նոր տար րե րով հա գեց նե լու իշ խա նա կան տար փո ղու մը:

Ի դեպ, Սերժ Սարգ ս յա նը մի նեղ մի ջա վայ րում ա սել է ինչ Նի կոլն ա նում է իմ, մնա ց յա լի, ան գամ Հա յաս տա նի նկատ մամբ, այն քան էլ չի մտա հո գում ինձ, որ քան մտա հո գում են Ղա րա բա ղի խնդ րում նրա ա րած նե րը։ Ժա մա նա կի ըն թաց քում որևէ կերպ հնա րա վոր կլի նի վե րա կանգ նել թե՛ Հա յաս տա նի, թե՛ մնա ց յալ խն դիր նե րի հետ կապ ված կա զուս նե րը, ան վե րա կանգ նե լին Ղա րա բաղն է : Թե կոնկ րետ ինչ է նկա տի ու նե ցել եր րորդ նա խա գա հը, չի աս վում, սա կայն տե սա կետ կա, որ չխոս կան նա խա գա հը եր բեք նման բան չէր ա սի ա ռանց լուրջ հիմ քե րի ,-գրում է թերթը:

Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա համարում:

Related news

Latest News
Hashtags:   

Իրատես

 | 

խնդրում

 | 

լուրջ

 | 

շտա­պո­ղա­կա­նու­թ­յուն

 | 

դրսևո­րում

 | 

նախա­րար­նե­րի

 | 

հան­դի­պում­նե­րի

 | 

շար­քն

 | 

հան­գա­ման­քով

 | 

պայ­մա­նա­վոր­ված

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources