Friday 6 December 2019
Home      All news      Contact us      English
tert.am - 21 days ago

«Իրատես». Օրերս Ծաղկաձորում անցկացված ԼԳԲՏ միջազգային ֆորումին մասնակցել են նաև իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ

Ասում են, թե շա բաթ-կի րա կի օ րե րին Ծաղ կա ձո րի Կե չա ռիս հյու րա նո ցում կազ մա կերպ ված ԼԳԲՏ մի ջազ գա յին ֆո րու մին բա վա կա նին ներ կա յա ցուց չա կան մաս նակ ցու թյուն են ու նե ցել ոչ միայն տե ղա կան հա մայն քի ան դամ նե րը, զո րօ րի նակ ԱԺ խոս նակ Ա րա րատ Միր զո յա նի և ԿԳՄՍ սու պեր նա խա րար Ա րա յիկ Հա րու թյու նյա նի նա խընտ րած Կա րա բի նան (վեր ջի նիս հետ նրանք սի րում են լու սան կար վել ու ի րենց պատ կեր նե րը տե ղադ րել սոց ցան ցե րում) և ԱԺ-ում ե լույթ ու նե ցած, տրանս գեն դեր նե րի հա մար խոր հր դա րա նում Օ վեր տո նի լայն պա տու հան բա ցած, ձեռ քի հետ էլ Ի րա տե սին դա տի տված (իր պա տիվն ա րա տա վո րե լու հա մար թեր թից 1 մլն դրամ է պա հան ջում) տրանս վես տի տը, այլև մի ջազ գա յին կար գի տրանս գեն դեր ներ:

Ըստ հյու րա նո ցի աշ խա տա կից նե րի, ֆո րու մին մաս նակ ցել են նաև իշ խա նու թյան ո րոշ ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ո րոնց ա նուն նե րը հույժ գաղտ նի են պահ վում: Ա սում են ֆո րու մը կազ մա կեր պե լու ժա մա նա կը հենց այն պես չի ըն տր վել. այն պետք է դառ նար Ստամ բու լյան կոն վեն ցիա յի վա վե րաց ման նա խա կա րա պե տը , որ պես Հու Զանք ու Զանգ սահ մռ կե ցու ցիչ ոռ նո ցի շա րու նա կու թյուն: Ի դեպ, պե տա կան հա մա րա նի շե րով ավ տո մե քե նա նե րը շա բաթ ե րե կո յան մի քա նի է լի տար տրանս վես տիտ նե րով բեռ նա վոր ված վե րա դար ձել են Երևան ,-գրում է թերթը:

Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա համարում:

Related news

Latest News
Hashtags:   

Իրատես

 | 

Օրերս

 | 

Ծաղկաձորում

 | 

անցկացված

 | 

միջազգային

 | 

ֆորումին

 | 

մասնակցել

 | 

իշխանության

 | 

ներկայացուցիչներ

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources