Sunday 8 December 2019
Home      All news      Contact us      English
tert.am - 26 days ago

«Իրատես»․ Իշխանավորները որոշել են օրենքով պայքարել ընդդիմադիր մամուլի դեմ, բայց պետք է այդ օրենքը հետադարձ ուժ ունենա, և պարզվի, թե նախ­կի­նում ո­րոշ թեր­թեր քա­նի «մոր կաթ» էին ու­տում

Այն, որ ցան կա ցած իշ խա նու թյան քիմ քին էլ հա ճե լի չէ ընդ դի մա դիր մա մու լը, նո րու թյուն չէ, բայց մե րօ րյա իշ խա նա վոր նե րը ո րո շել են օ րեն քով պայ քա րել հա կաիշ խա նա կան թեր թե րի դեմ։ Վեր ջին շր ջա նում իշ խող թևի պատ գա մա վոր նե րը լրագ րող նե րին հա ճախ են հարց նում, թե այս կամ այն թեր թը ով է ֆի նան սա վո րում, ինչ ֆի նան սա կան աղ բյուր նե րից են օգտ վում, իսկ երբ չեն ստա նում ի րենց հար ցե րի պա տաս խան նե րը, սպառ նում են. Հե սա օ րենք ենք ըն դու նե լու, ու ա մեն ինչ պարզ վե լու է ։

Դեմ չենք, թող օ րենք էլ ըն դու նեն, հեր թա կան վե րահս կո ղա կան լծակն էլ ի րեն ցով ա նեն, բայց մի դրույթ, այ դու հան դերձ, պի տի այդ օ րեն քում ամ րագ րեն։ Օ րեն քը պի տի հե տա դարձ ուժ ու նե նա և պար զի, թե նախ կի նում խիստ ընդ դի մա դիրի հա մա րում ու նե ցող ո րոշ թեր թեր քա նի մոր կաթ էին ու տում ու քա նի ֆի նան սա կան հո վա նա վոր ու նեին։ Թող պար զեն, մենք էլ ի մա նանք ,-գրում է թերթը։

Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա համարում:

Related news

Latest News
Hashtags:   

Իրատես

 | 

Իշխանավորները

 | 

որոշել

 | 

օրենքով

 | 

պայքարել

 | 

ընդդիմադիր

 | 

մամուլի

 | 

օրենքը

 | 

հետադարձ

 | 

ունենա

 | 

պարզվի

 | 

նախ­կի­նում

 | 

ո­րոշ

 | 

թեր­թեր

 | 

քա­նի

 | 

ու­տում

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources