Saturday 7 December 2019
Home      All news      Contact us      English
tert.am - 25 days ago

«Իրատես». Մեկուկես տարում իշխանությունն օր օրի ինքնապարփակվեց ու հեռացավ իրականությունից՝ իրեն համարելով մրցակցությունից վեր  

Ես պաշ տո նա պես հայ տա րա րում եմ, որ սրա նից ազ գա յին կա ռա վա րու թյուն Հա յաս տա նը չի ու նե ցել ՝ չզար մա նաք, ե թե մայ րա քա ղա քում ու մար զե րում հայ տն վեն պաս տառ ներ այս հան ճա րեղ նա խա դա սու թյամբ: Չէ՞ որ հե ղի նա կը վար չա պետն է:

Միևնույն է, հա զիվ թե գտն վեն մար դիկ նրա մեր ձա վոր շր ջա պա տում, որ ա սեն՝ դա ոչ միայն մա րազմ է, այլև ինք նա սի րա հար վա ծու թյան գա գաթ նա կետ, որ տեղ ա մեն ինչ մշուշ վում է ու կորց նում ի րա կա նու թյան հետ կա պը: Մնում է իշ խա նու թյու նը պահ պա նե լու բնազ դը: Ա յո, գու ցե նաև մեր մեղ քով հան րու թյու նը չի ըն կա լում ինչ ենք մենք ի րա կա նում ա նում և ին չի հա մար: Մենք պետք է ա մեն ինչ ա նենք, որ թյու րըմ բռ նում ներ չլի նեն մեր գործունեության հետ կապ ված ՝ կա ռա վա րու թյան նիս տում հայ տա րա րել է վար չա պե տը: Դա ինք նա պահ պա նու թյան բնազդն է, որ ստի պեց վե րա դառ նալ լայ վե րին:

Որ Նի կոլ Փա շի նյա նի կա ռա վա րու թյու նը տա նուլ է տա լիս տե ղե կատ վա կան դաշ տում, վա ղուց Պո լի շի նե լի գաղտ նիքն է: Նա գե րա դա սում է ան ձամբ ներ կա յաց նել բո լոր դրա կան քայ լե րը՝ պար բե րա բար Ֆեյս բու քում ստա տուս ներ գրե լով տն տե սա կան ա ճի, հի պո թե քի ու հայ րե նա դար ձու թյան թվե րի մա սին: Այդ մե խա նիզմն ար դեն չի աշ խա տում՝ վար չա պե տի ստա տուս նե րը կոր չում են թի մա կից նե րի ռեալ թայմ քայ լե րում: Ան ձամբ վար չա պետն էլ այլևս հա մո զիչ չէ տետ ա տետ հան դի պում նե րում՝ նա խա րա րու թյուն նե րի շեն քի ա ռաջ՝ ցու ցա րար նե րի հետ նրա խո սակ ցու թյու նը եր կու խու լե րի հան դի պում էր: Կող մե րից ոչ մե կը իր փաս տարկ նե րում հա մո զիչ չէր: Ու դա միակ դեպ քը չէ: Ի սկզ բա նե վար չա պե տը ամ բողջ մա մու լը բա ժա նել է 2 խմ բի՝ սև/սպի տա կի: Սպի տա կը Հայ կա կան ժա մա նակն է, սևը՝ մնա ցա ծը:

Հիմք ըն դու նե լով մա մու լի ֆի նան սա վոր ման հիմ նա կան աղ բյուր նե րը՝ նա, ել նե լով իր խմ բագ րա կան փոր ձից, հա մա րում է, որ ամ բողջ մա մու լը գոր ծում է մի սկզ բուն քով՝ պատ վի րա տու-կա տա րող: Նոր պայ ման նե րում՝ նրա գնա հա տա կա նով պատ վի րա տուն նա խորդ հան ցա վոր ռե ժիմն է, կա տա րո ղը՝ բո լո րը: Ուս տի բո լոր հրա պա րա կում ներն ըն կալ վում են նե գա տիվ ու մերժ վում հըն թացս: Դա սկզ բուն քա յին սխալ է, ո րի հետևան քը դար ձավ Ֆեյս բու քը հիմ նա կան քա րոզ չա մի ջոց դարձ նելն ու միայ նակ հա մա կար գի դեր ստանձ նե լը: Դա ևս սկզ բուն քա յին սխալ էր, որ շատ ձեռն տու էր, իշ խա նու թյու նից բա ցի, բո լո րին:

Մե կու կես տա րում իշ խա նու թյու նը օր օ րի ինք նա պար փակ վեց ու հե ռա ցավ ի րա կա նու թյու նից՝ ի րեն հա մա րե լով մր ցակ ցու թյու նից վեր: Մր ցակ ցու թյան բա ցա ռու մը դար ձավ այն հեն քը, ո րի վրա նա խա րար ներն ա նում են ի րենց կա մա յա կան քայ լե րը ու հարկ էլ չեն հա մա րում բա ցատ րել պատ ճառ նե րը: Կա ա ռա վել վա տը՝ երբ բա ցատ րում են, ա վե լի ան հե թեթ վի ճա կում են հայ տն վում, ինչ պես ե ղավ Ա րա յիկ Հա րու թյու նյա նի դեպ քում: Այ սինքն՝ իշ խա նու թյու նը չի գի տակ ցում իր ձա խո ղու մը, փոր ձում է մե ղադ րանք ներն ի րե նից վա նել: Ըն դա մե նը: Ո րով հետև ա մեն ին չի միայն մեկ պա տաս խան ու նի՝ Սրա նից ազ գա յին կա ռա վա րու թյուն Հա յաս տա նը չի ու նե ցել : Նախ՝ դա գեր չա փա զան ցու թյուն է՝ մեկ, և երկ րորդ՝ հե տո ի՞նչ՝ Լա վա գույն մտադ րու թյուն նե րը բա ցում են դժոխ քի դռ նե րը ՝ ա սում էր Շեքս պի րը: Եվ եր րորդ՝ քա րոզ չու թյու նը գի տու թյուն է ու ար վեստ, ոչ թե լայ վե րի լա բի րին թոս, որ տեղ Ա րիադ նա յի կծիկն էլ կա րող է կոր չել, երբ տր վում ես պո պու լիզ մի:

Ակն հայտ է, որ ստեղծ ված ի րա վի ճա կում ոչ նախ կին նե րը, ոչ ներ կա ներն են ո րո շե լու ա պա գան: Նրանք այն քան են տր ված մի մյանց հետ փոխ հա րա բե րու թյուն ներ պար զե լու սակ րալ ա ռա քե լու թյա նը, որ անհ րա ժեշ տու թյու նը ձևա վո րե լու է նոր ուժ, ո րը խե լամ տու թյուն է ու նե նա լու բա ցար ձա կա պես չանդ րա դառ նալ ըն թա ցիկ ի րա վի ճա կին, այլ սկ սե լու է խո սել միայն հան րու թյան հա մար և հան րու թյան հետ, ներ կա յաց նել իր տե սա կետ ներն ու իր ճշ մար տու թյու նը: Ել նե լով հան րու թյան պահ պա նո ղա կան դի մադ րու թյու նից ու պո պու լիզ մին հակ վա ծու թյու նից՝ այդ ու ժը դժ վա րու թյամբ է ա ռաջ շարժ վե լու, բայց դա միակ ճա նա պարհն է, որ եր կի րը կհա նի տե ղապ տույ տից: Ոս կե կա նոն է, որ ա մե նաա պաշ նորհ իշ խա նու թյունն ան գամ, երբ ընդ դի մու թյուն է դառ նում, սկ սում է խե լա ցի տե սա կետ ներ հայտ նել, իսկ ա մե նա խե լա միտ ընդ դի մու թյու նը սկ սում է ստել ու անտ րա մա բա նա կան քայ լեր ա նել՝ իշ խա նու թյան գա լով: Այս կա նո նի ժխ տու մը պետք է լի նի ու ղե նիշ:

Թեև այ սօր ու ղե նիշ նե րի մա սին խո սում են բո լո րը՝ հին, նոր, նո րա գույն, հայտ նի ու ան հայտ, նոր հա մա րյա ո չինչ չի աս վում: Մե ծա գույն սխալ է գա ղա փա րա կան գրո հը ընտ րու թյուն նե րի նա խօ րեին թող նե լը, այդ դեպ քում նո րից է ստեղծ վե լու ընտ րու թյուն ա ռանց ընտ րու թյան ի րա վի ճա կը, ո րի ար դյունք ներն ու հետևանք նե րը մե կու կես տա րում տես նում ենք բո լորս ,-գրում է թերթը։

Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա համարում:

Related news

Latest News
Hashtags:   

Իրատես

 | 

Մեկուկես

 | 

տարում

 | 

իշխանությունն

 | 

ինքնապարփակվեց

 | 

հեռացավ

 | 

իրականությունից՝

 | 

համարելով

 | 

մրցակցությունից

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources