Friday 15 November 2019
Home      All news      Contact us      English
tert.am - 7 days ago

«Իրատես». Ալավերդու պղնձաձուլարանը ՎՏԲ բանկը նվիրել է «Թեղուտ» ՓԲԸ-ի կառավարումը ստանձնած գործարար Նորիկ Պետրոսյանի փեսային

Նա խորդ հա մար նե րից մե կում գրել էինք, որ Ա լա վեր դու պղն ձա ձու լա կան գոր ծա րա նը, ո րը մոտ մեկ տա րի չի աշ խա տում, աշ խա տա կից նե րի մի մա սին հար կա դիր պա րա պուր դի է մատ նել, մյուս մա սին էլ ա զա տել աշ խա տան քից, ան ցել է ռու սա կան կող մին՝ ՎՏԲ բան կին: Ի րա տե սի տե ղե կու թյուն նե րով՝ ՎՏԲ բան կը գոր ծա րա նը նվի րել է Թե ղուտ ՓԲԸ-ի կա ռա վա րու մը ստանձ նած գոր ծա րար Նո րիկ Պետ րո սյա նի փե սա յին:

Գոր ծար քի գնի մա սին տե ղե կու թյուն չու նենք, բայց, ըստ շր ջա նառ վող խո սակ ցու թյուն նե րի, ՎՏԲ-ն գոր ծա րա նի ակ ցիա նե րի ար ժե քը գնա հա տել է զրո դրամ: Ստաց վում է՝ Փա շի նյա նի այն հայ տա րա րու թյու նը, թե ՎՏԲ-ն Ա լա վեր դու պղն ձա գոր ծա րա նը պատ րաստ է նվի րե լու կա ռա վա րու թյա նը, ի րա կա նու թյուն է դար ձել: Ուղ ղա կի ան հաս կա նա լի է, թե ին չու է կա ռա վա րու թյան փո խա րեն ՎՏԲ-ն ընտ րել Թե ղու տում բաժ նե մա սեր ու նե ցող Պետ րո սյա նի փե սա յին ,- նշեց մեր զրու ցա կի ցը:

Նա ա սաց նաև, որ պղն ձա ձու լա րա նի վա ճառ քի կամ նվի րատ վու թյան գոր ծար քի հապ ճե պու թյու նը կա րող է կապ ված լի նել Լոն դո նում ըն թա ցող դա տա կան գոր ծըն թա ցի հետ, որ տեղ Վալ լեք սը հա ջո ղու թյուն ներ է գրան ցում. Հնա րա վոր է այն պի սի դա տավ ճիռ լի նի, որ Թե ղուտ ՓԲԸ-ի՝ բան կին անց նե լու ո րո շու մը հար ցա կա նի տակ հայ տն վի: Հենց այդ պատ ճա ռով էլ բան կը շտա պում է ի րե նով ա նել Վալ լեք սի տա րի ներ ա ռաջ վա գրա վադ րում նե րը ,-գրում է թերթը։

Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա համարում:

Related news

Latest News
Hashtags:   

Իրատես

 | 

Ալավերդու

 | 

պղնձաձուլարանը

 | 

բանկը

 | 

նվիրել

 | 

Թեղուտ

 | 

կառավարումը

 | 

ստանձնած

 | 

գործարար

 | 

Նորիկ

 | 

Պետրոսյանի

 | 

փեսային

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources