Monday 18 November 2019
Home      All news      Contact us      English
tert.am - 28 days ago

«Իրատես». ՀՀ գլ­խա­վոր դա­տա­խազ Ար­թուր Դավ­թ­յա­նի գլ­խին սև ամ­պեր են կու­տակ­վում. նա նոր խնդրի առաջ կկանգնի «Հաց բե­րո­ղի» գոր­ծի առն­չու­թ­յամբ

Ասում են, թե ՀՀ գլ խա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավ թ յա նի գլ խին սև ամ պեր են կու տակ վում: Ժա մա նա կին Նի կոլ Փա շի ն յա նին պառ լա մեն տից տա նե լու գնա ցած, բա րո յա կա նութ յան, ի րա վա բա նու թ յան նոր մե րի վրա յով վա ղուց սալ դո ա րած, և դրա շնոր հիվ նույն Նի կո լի ձեռ քից ե րեկ գե նե րալ-լեյ տե նան տի կոչ ման ար ժա նա ցած գլ խա վոր դա տա խազն այս օ րե րին նոր խնդ րի առջև կկանգ նի Ար թուր Սարգ ս յա նի՝ Հաց բե րո ղի գոր ծի առն չու թ յամբ: Չնա յած ին քը և իր մե նե ջեր ներն ա մեն ինչ ա րե ցին, որ հան րու թ յան մեջ տա րած վի վար կա ծը, թե ար դա րա դա տու թ յան այն ժա մա նակ վա նա խա րար Ար փի նե Հով հան նի ս յանն էր պա տաս խա նա տու Հաց բե րո ղի մահ վան հա մար, ի րա կա նում Հաց բե րո ղը 2016 թ. դեկ տեմ բե րին ա զատ էր ար ձակ վել Եվ րո պա կան դա տա րա նում գոր ծի քն նու թ յան շր ջա նակ նե րում նա խա րար Ար փի նե Հով հան նի ս յա նի և ՄԻԵԴ-ում կա ռա վա րու թ յան ներ կա յա ցու ցիչ Գևորգ Կոս տա ն յա նի ջան քե րով, ո րից հե տո Ար թուր Սարգ ս յա նը, չնա յած ծանր հի վան դու թ յա նը, գլ խա վոր դա տա խա զի ջան քե րով կր կին ձեր բա կալ վեց, իսկ 10 օր հե տո մա հա ցավ ,-գրում է թերթը։

Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա համարում:

Related news

Latest News
Hashtags:   

Իրատես

 | 

գլ­խա­վոր

 | 

դա­տա­խազ

 | 

Ար­թուր

 | 

Դավ­թ­յա­նի

 | 

գլ­խին

 | 

ամ­պեր

 | 

կու­տակ­վում

 | 

խնդրի

 | 

կկանգնի

 | 

բե­րո­ղի

 | 

գոր­ծի

 | 

առն­չու­թ­յամբ

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources