Friday 18 October 2019
Home      All news      Contact us      English
tert.am - 7 days ago

«Իրատես». Մա­սիս Մա­յիլ­յա­նը ԼՂ-ում ՀՀ իշխանությունների հա­մակ­րե­լի թեկ­նա­ծու. նրանք ցան­կա­նում են «ի­րենց մարդն» ու­նե­նալ Ար­ցա­խում

Պա տա հա կան չէ, որ Ար ցա խի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Մա սիս Մա յի լյա նը հայ տա րա րել է 2020-ին Ար ցա խում կա յա նա լիք նա խա գա հա կան ընտ րու թյուն նե րում ա ռա ջադր վե լու մա սին: Չի բա ցառ վում, որ հենց Մա յի լյա նը լի նի հա յաս տա նյան իշ խա նու թյուն նե րի ցան կա լի թեկ նա ծուն, Նի կոլ Փա շի նյա նը, այս պես ա սած, դաբ րոն հենց նրան տված լի նի: Ի հար կե, ո չինչ դեռ հս տակ չէ, բայց հս տակ է, որ ՀՀ նոր իշ խա նու թյուն նե րը ցան կա նում են ի րենց մարդն ու նե նալ Ար ցա խում ,- ա սաց Ի րա տե սի զրու ցա կի ցը: Ար ցախ ցի նե րը պա տա հա կան զու գա դի պու թյուն չեն դի տար կում նաև այն հան գա ման քը, որ արտ գործ նա խա րար Մա յի լյա նը Հա մա հայ կա կան խա ղե րին նա խոր դող ստե փա նա կեր տյան հան րա հա վա քի ժա մա նակ հար թա կում հայ տն վել էր Նի կոլ Փա շի նյա նի կող քին ,-գրում է թերթը:

Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա համարում:

Related news

Latest News
Hashtags:   

Իրատես

 | 

Մա­սիս

 | 

Մա­յիլ­յա­նը

 | 

իշխանությունների

 | 

հա­մակ­րե­լի

 | 

թեկ­նա­ծու

 | 

նրանք

 | 

ցան­կա­նում

 | 

ի­րենց

 | 

մարդն

 | 

ու­նե­նալ

 | 

Ար­ցա­խում

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources