Friday 18 October 2019
Home      All news      Contact us      English
tert.am - 7 days ago

«Իրատես». Էլ ի՞նչ КГБ, ЦРУ. «դուզ» խոս­քը հու­մո­րով ա­սե­լու վար­պետ Լու­կա­շեն­կոն՝ «Պա­պից ա­վե­լի կա­թո­լիկ» Փաշինյանին

Ասում են, թե Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցած ԵԱՏՄ նեղ կազ մով նիս տի ժա մա նակ խիստ էկ զո տիկ պահ է ար ձա նագր վել ՝ դուզ խոս քը հու մո րով ա սե լու վար պետ Լու կա շեն կո յի կա տար մամբ:

Նիս տի ըն թաց քում քն նարկ վել են հա ջորդ հան դիպ ման վայրն ու օ րը, ո րոշ վել է ևս մեկ ար տա հերթ նիստ անց կաց նել՝ հս տա կեց նե լու՝ ով է լի նե լու Տիգ րան Սարգ սյա նի փո խա րի նո ղը ԵԱՏՄ վար չա պե տի պաշ տո նում, ու նաև ո րոշ օ րեն սդ րա կան նա խա ձեռ նու թյուն ներ վերջ նա կան տես քի բե րել:

Ո րոշ վել է դեկ տեմ բե րի 20-ին, Սանկտ-Պե տեր բուր գում, սա կայն Վլա դի միր Պու տինն ա սել է այդ օ րը КГБ-ի տոնն է, ես պետք է պարգևներ հանձ նեմ, հե տո հա վե լել, որ դեկ տեմ բե րի 19-ին կհանձ նի, այ սինքն՝ կմաս նակ ցի նիս տին:

Նի կոլ Փա շի նյա նը Պա պից ա վե լի կա թո լիկ է ե ղել, ա ռար կե լով, թե Հա յաս տա նում նույն պես տո նը տոն վե լու է, և ին քը նույն պես պետք է պարգևներ հանձ նի: Լու կա շեն կոն ա սել է. Էլ ի՞նչ КГБ, ЦРУ ,-գրում է թերթը:

Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա համարում:

Related news

Latest News
Hashtags:   

Իրատես

 | 

խոս­քը

 | 

հու­մո­րով

 | 

ա­սե­լու

 | 

վար­պետ

 | 

Լու­կա­շեն­կոն՝

 | 

Պա­պից

 | 

ա­վե­լի

 | 

կա­թո­լիկ

 | 

Փաշինյանին

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources