Friday 18 October 2019
Home      All news      Contact us      English
tert.am - 7 days ago

«Իրատես». Ըն­դա­մե­նը քայ­լե­լով կա­ռա­վա­րա­կան փա­փուկ ա­թոռ­նե­րին բազ­մած­նե­րը պետք է հաս­կա­նան ու ըն­դու­նեն՝ պա­տե­րազ­մի բո­վով ան­ցած­նե­րի հետ հա­թա­թա­յի լե­զվով չի՛ կա­րե­լի խո­սել

Չգի տեմ՝ մի մյանց հետ կի սած հացն ու րա նա՞լն է ա վե լի վատ, թե ճա նա պարհ ան ցած մար դու ա նու նը շա հար կե լը, բայց եր կու երևույ թի հա մադ րու մը հաս տատ ինչ-որ բա նի մա սին է գու ժում: Ար ցա խի անվ տան գու թյան խոր հր դի նախ կին քար տու ղար, Ար ցա խի հե րոս Վի տա լի Բա լա սա նյա նի հար ցազ րույ ցից հե տո հա յաս տա նյան իշ խա նու թյան թավ շե գոր ծիչ ներն ա մե նա տար բեր պի տակ նե րով վի րա վո րում ու հան դի մա նում են վեր ջի նիս: Մի մար դու, ո րի ան ցած ռազ մա կան ու ղու գո նե 10 տո կո սը ե թե ան ցած լի ներ այ սօր վա իշխա նու թյու նը, ա պա ա մեն բան փոքր-ինչ այլ կլի ներ:

Օ րեր ա ռաջ, հա ջակ ցու թյուն ՀՀ երկ րորդ նա խա գահ Ռո բերտ Քո չա րյա նի, մի խումբ մար դիկ՝ հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան, մշա կու թա յին գոր ծիչ ներ, սպոր տի և այլ ո լորտ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, հայ տա րա րու թյուն էին տա րա ծել, ո րում նշել էին նաև, թե գե նե րա լի տե տին ի րա վա կան ա մե նա տար բեր գոր ծըն թաց նե րի մեջ ներ քա շե լը պատ վա բեր չէ: Ռազ մա կան ճա նա պարհ ան ցած մարդ կանց ՀՔԾ, քնն չա կան կո մի տե ու ի րա վա պահ այլ կա ռույց ներ հրա վի րե լը կար ծես օ րի նա չա փու թյուն է դար ձել ըն դա մե նը մի քա նի կի լո մետր քայ լած նե րի հա մար:

Երբ հա սա րա կու թյա նը որևէ թե մա յից շե ղե լու կա րիք կա, կարևոր մի դեմ քի, ճա նա պարհ ան ցած ազ գա յին հե րո սի կա լա նա վո րում, գործ են հա րու ցում կամ նրա հաս ցեին ինչ-որ ան մեղ հայ տա րա րու թյուն ա նում և մի կողմ քաշ վում: Հենց այն պես չհի շե ցի ա ղու հաց կի սե լու մա սին: Այս օ րե րին Վի տա լի Բա լա սա նյա նին նախ շել է նաև Հա յաս տա նի անվ տան գու թյան խոր հր դի քար տու ղար Ար մեն Գրի գո րյա նը: Ծնուն դով ստե փա նա կերտ ցի Գրի գո րյա նը Բա լա սա նյա նի հար ցազ րույ ցը խու լի գա նու թյուն է ո րա կել, ըստ երևույ թին մո ռա նա լով, որ հե րո սի հետ մեկ ան գամ չէ, որ սե ղան է նս տել, հաց կի սել: Երևի մո ռա ցել է, որ Ար ցա խի հե րո սը բո լո րիս հա մար է կե նաց-մա հու պայ քար մղել, ա ռանց եր կմ տե լու իր կյանքն է վտան գե լ ու հարկ ե ղած դեպ քում նո րից ճա կատ է մեկ նե լու:

Ըն դա մե նը քայ լե լով կա ռա վա րա կան փա փուկ ա թոռ նե րին բազ մած նե րը պետք է հաս կա նան ու ըն դու նեն՝ պա տե րազ մի բո վով ան ցած նե րի հետ հա թա թա յի լե զվով չի՛ կա րե լի խո սել ,-գրում է թերթը:

Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա համարում:

Related news

Latest News
Hashtags:   

Իրատես

 | 

Ըն­դա­մե­նը

 | 

քայ­լե­լով

 | 

կա­ռա­վա­րա­կան

 | 

փա­փուկ

 | 

ա­թոռ­նե­րին

 | 

բազ­մած­նե­րը

 | 

հաս­կա­նան

 | 

ըն­դու­նեն՝

 | 

պա­տե­րազ­մի

 | 

բո­վով

 | 

ան­ցած­նե­րի

 | 

հա­թա­թա­յի

 | 

լե­զվով

 | 

կա­րե­լի

 | 

խո­սել

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources