Tuesday 15 October 2019
Home      All news      Contact us      English
tert.am - 8 days ago

«Իրատես». Չնա­յած ար­դա­րա­դա­տու­թ­յան ե­րիտ­նա­խա­րարը բա­ցա­ռել է ԱԱԾ-ի ղեկավար դառնալու հե­ռան­կա­րը, այ­նու­հան­դերձ, այս պա­հին քն­նարկ­վող միակ թեկ­նա­ծուն նա է

Ասում են, թե ու ժա յին կա ռույց նե րում, մաս նա վո րա պես ԱԱԾ-ում, լուրջ ան հանգստու թ յուն կա ով է դառ նա լու կա ռույ ցի ղե կա վա րը: Չնա յած ար դա րա դա տու թ յան ե րիտ նա խա րար Ռուս տամ Բա դա ս յա նը բա ցա ռել է նման հե ռան կա րը, այ նու հան դերձ, այս պա հին քն նարկ վող միակ թեկ նա ծուն նա է:

Իշ խա նու թ յուն նե րը զգու շա վո րու թ յուն են հան դես բե րում այս հար ցում, չեն շտա պում, ո րով հետև, բա ցի օ րեն քի նա խագ ծի չըն դուն ված լի նե լուց, հա մա կար գում ոչ հար մար մար դու նշա նակ ման դեպ քում կա րող է խուլ, անն կատ սա բո տաժ ըն թա նալ. հա մա կար գը խիստ կա ռու ցիկ, պահ պա նո ղա կան, զգա յուն օր գա նիզմ է, ու նի ներ քին ճշ մար տու թ յուն ներ , և չի հան դուր ժի հա մա կար գից հե ռու, մա նա վանդ սո րո սա կան հա մա րում ու նե ցող որևէ մե կին. պրո ֆե սիո նալ ներն այն տեղ սե պեր խրե լու նուրբ ար վես տի 400 ար դար ձև գի տեն:

Ի դեպ. Ման վել Գրի գո ր յա նի տու շոն կա յի պատ մու թ յու նը ար ձա նագ րող-կեր տող-նկա րա հա նող ներն այլևս հա մա կար գում չեն. պատ ճառ ներն ան հայտ են ,-գրում է թերթը:

Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա համարում:

Related news

Latest News
Hashtags:   

Իրատես

 | 

Չնա­յած

 | 

ար­դա­րա­դա­տու­թ­յան

 | 

ե­րիտ­նա­խա­րարը

 | 

բա­ցա­ռել

 | 

ղեկավար

 | 

դառնալու

 | 

հե­ռան­կա­րը

 | 

այ­նու­հան­դերձ

 | 

պա­հին

 | 

քն­նարկ­վող

 | 

թեկ­նա­ծուն

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources