Friday 15 November 2019
Home      All news      Contact us      English
tert.am - 1 month ago

«Իրատես». «Իմ քայ­լում» բա­ժա­նում­նե­րը գնա­լով ա­ռա­վել նշ­մա­րե­լի են դառնում. «ո­տի վրա, ձե­ռի հետ» ձևա­վոր­ված ԱԺ-ում այդ­պես էլ պետք է լի­ներ

Իմ քայ լը խմ բակ ցու թյան մեջ բա ժա նում նե րը գնա լով ա ռա վել նշ մա րե լի են դառնում: Խոս քը ոչ թե ծայ րա հեղ մո տե ցում նե րի ու ճամ բար նե րի բա ժան վե լու, այլ ամ բի ցիա ներ դրսևո րե լու ու դի մա ցի նից ա վե լի լա վը երևա լու մա սին է: Գրե թե մե կա մյա խոր հր դա րա նա կան նե րը հա ճախ հա զիվ են մի մյանց տե ղը բե րում: Այս պատ գա մա վորն ո՞վ է ,- շշն ջա լով հարց նում են կող քի նին:

Ի հար կե, հապշ տապ՝ ո տի վրա, ձե ռի հետ ձևա վոր ված խոր հր դա րա նում հենց այդ պես էլ պետք է լի ներ, բայց Ազ գա յին ժո ղո վի ղե կա վա րու թյու նը, օ րի նակ, կա րող էր պատ գա մա վոր Ռու բեն Ռու բի նյա նի ա սած մեր ձեց ման ե րե կո նե րից կազ մա կեր պել, որ գո նե մե ծա մաս նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներն ի րար նաև ա նուն-ազ գա նու նով ի մա նա յին: Իմ քայ լի պատ գա մա վոր նե րը ի րենք ի րենց մեջ բա ժա նում ներ են կա տա րել՝ բու ֆե տից դուրս չե կող ներ, լրագ րող նե րի հար ցե րին մշ տա պես պա տաս խա նող ներ, ճշ տով դա տո ղու թյուն ա նող ներ, բայց հար ցազ րույց տա լուց խու սա փող ներ, խմ բակ ցու թյան ու ղեղն ու ա ռաջ մղող ու ժը հա մար վող ներ և, վեր ջա պես, լու ռու մունջ ներ: Վեր ջին ներս, թերևս, ա մե նա խե լա ցի ներն են՝ ան շառ, գլուխ նե րը կախ, գնում-գա լիս են նիս տե րի: Ո՛չ բո ղո քում են նախ կին նե րից ու ներ կա նե րից, ո՛չ չա րա խո սում են գոր ծըն կեր նե րի հաս ցեին, ո՛չ ցույց տա լու բան ու նեն, ո՛չ էլ ա ռանձ նա պես ու զում են երևալ: Թերևս մյուս նե րը հենց նրան ցից պետք է օ րի նակ վերց նեն և, ե թե ան գամ օ րեն սդ րա կան գոր ծու նեու թյամբ աչ քի չեն ընկ նում, լուռ մնալ սո վո րեն ,-գրում է թերթը:

Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա համարում:

Related news

Latest News
Hashtags:   

Իրատես

 | 

քայ­լում

 | 

բա­ժա­նում­նե­րը

 | 

գնա­լով

 | 

ա­ռա­վել

 | 

նշ­մա­րե­լի

 | 

դառնում

 | 

ձե­ռի

 | 

ձևա­վոր­ված

 | 

այդ­պես

 | 

լի­ներ

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources