Thursday 14 November 2019
Home      All news      Contact us      English
tert.am - 1 month ago

«Իրատես». Հի­պո­թե­քա­յին վար­կե­րը հա­սա­նե­լի են միայն լի­քը գր­պան ու­նե­ցող­նե­րին

Հի պո թե քա յին վար կի հա սա նե լիու թյան մա սին պար բե րա բար շր ջա նառ վող տե ղե կատ վու թյուն-գով քը մարդ կանց աչ քե րին թոզ փչե լու պես մի բան է։ Փաս տը մնում է փաստ, որ հի պո թե քա յին վար կե րը հա սա նե լի են միայն լի քը գր պան ու նե ցող նե րին։ Ար դյունքն էլ այն է, որ մեկ ան ձը հի պո թե քով մի քա նի բնա կա րան է ձեռք բե րում, իսկ ցածր աշ խա տա վար ձով մար դը մնում է կոտ րած տաշ տա կի առջև։ Մինչ դեռ հի պո թե քա յին, մաս նա վո րա պես, ե կամ տա հար կով վար կե րը նա խա տես ված էին սո ցիա լա պես ոչ ա պա հով խա վի հա մար։ Եվ այս պես, 100-200 հա զար դրամ աշ խա տա վարձ ստա ցող մարդն ի վի ճա կի չէ հի պո թեք վերց նե լու ե կամ տա հար կով, էլ չխո սենք ա ռանց ե կամ տա հար կի հի պո թեք ձևա կեր պե լու մա սին։ Պարզ վում է, որ ամ սա կան մի ջին հաշ վար կով ե կամ տա հար կը պետք է կազ մի 100 հա զար դրա մից ա վե լի, որ պես զի վարկ կա րո ղա նան ձևա կեր պել։ Գու ցե շա տերն ա սեն էլ ի՞նչ պետք է ա ներ պե տու թյու նը։ Գա ղա փա րա կան ա ռու մով ա յո, պե տու թյու նը գնա ցել է լուրջ քայ լի, սա կայն գործ նա կան ա ռու մով այն բո լո րո վին ի րեն չի ար դա րաց նում։ Տե սեք, 200 հա զար դրամ կեղ տոտ աշ խա տա վար ձի դեպ քում ե կամ տա հար կը կա րող է կազ մել 57-60 հա զար դրամ, իսկ առևտրա յին բան կե րի պա հանջն է, որ այն 100 հա զա րից ա վե լի կազ մի։ Բա ցի այս խնդ րից, ա ռանց ե կամ տա հար կի հի պո թե քա յին վար կը տրա մադր վում է այն դեպ քում, երբ քա ղա քա ցին միան գա մից բան կին վճա րում է բնա կա րա նի գնի 30 %-ը։ Սո ցիա լա կան ծրագ րե րի դեպ քում այն կազ մում է 7 %։ Ե թե քա ղա քա ցին չու նի միան վագ վճար ման գու մա րը, ա պա առևտրա յին բան կը գրավ է վերց նում ոչ միայն գն վող բնա կա րա նը, այլև մեկ այլ բնա կա րան ևս պետք է գրա վադր վի։ Իսկ ե թե քա ղա քա ցին այլ սե փա կա նու թյուն չու նի, ա պա առևտրա յին բան կե րին չի կշ տաց նում միայն գն վող գրա վադ րու մը։ Երբ զրու ցում եմ առևտրա յին բան կե րի կամ բնա կա րան ձեռք բե րե լու ուղ ղու թյամբ սո ցիա լա կան ծրագ րե րով աշ խա տող պա տաս խա նա տու նե րի հետ, ա սում են. Հի պո թե քա յին վար կի հա մար դի մող քա ղա քա ցու կեղ տոտ աշ խա տա վար ձը գո նե պետք է հաս նի 300 հա զար դրա մի։ Սա վե րա բե րում է նաև ե կամ տա հար կով վարկ վերց նե լու ծրագ րին, որ պես զի ե կամ տա հար կի չա փը մեծ լի նի և քա ղա քա ցին կա րո ղա նա սպա սար կել փա կել իր վար կը ։ Ինք նին հարց է ա ռա ջա նում Հա յաս տա նում այ սօր շա՞տ են այն մար դիկ, ո րոնց աշ խա տա վար ձը գե րա զան ցում է 300 հա զար դրա մը։ Որ քան էլ պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյու նը փոր ձի ներ կա յաց նել, թե Հա յաս տա նում մի ջին աշ խա տա վար ձը 150-200 հա զար դրամ է, միևնույն է, այն ի րա կա նու թյու նից բա վա կան հե ռու է։ Ե թե ան գամ ըն դու նենք, որ վի ճա կագ րու թյու նը չի ստում, ա պա միևնույն է, այս դեպ քում ան գամ մար դը չի կա րող օգտ վել նույ նիսկ Բնա կա րան ե րի տա սարդ ըն տա նիք նե րին ծրագ րից, քա նի որ այս ծրա գի րը նա խա տե սում է, որ բնա կա րա նի ընդ հա նուր ար ժե քի 7 %-ը պետք է վճար վի բան կին, ին չի հի ման վրա բան կը քա ղա քա ցուն կտ րա մադ րի ե կամ տա հար կով հի պո թե քա յին վարկ, ե թե աշ խա տա վար ձը կազ մում է 300 հա զար դրամ կամ գե րա զան ցում է այն։ Երբ մի քա նի տա րի ա ռաջ կա ռա վա րու թյու նը հաս տա տեց ե կամ տա հար կով հի պո թեք ձևա կեր պե լու ծրա գի րը, մար դիկ թեթևո րեն շունչ քա շե ցին, մտա ծե լով, որ վեր ջա պես կա րող են լու ծել ի րենց բնա կա րա յին խն դի րը, բայց, ինչ պես ա սում են, թղ թի վրա օ րեն քը մի տեսք ու նի, կյան քում այլ։ Կյան քը այլ բան է փաս տում. 200 հա զար դրամ աշ խա տա վարձ ստա ցողն ուղ ղա կի ի վի ճա կի չէ ձեռք բե րե լու ան գամ մեկ սե նյա կա նոց բնա կա րան ծայ րա մա սում, ո րով հետև ո՛չ նրա գր պա նի փո ղերն են բա վա րար բնա կա րա նի ար ժե քի 30 կամ 7 %-ը վճա րե լու հա մար, ո՛չ էլ աշ խա տա վար ձի ե կամ տա հար կը։ Իսկ ե թե մար դը կա րո ղա նա 7 %-ը վճա րել, միևնույն է, ե կամ տա հար կով ձևա կերպ ված հի պո թե քա յին վար կի մար ման հա մար ամ սա կան իր գր պա նից պետք է լրա ցու ցիչ գո նե 100 հա զար դրամ դնի, որ պես զի կա րո ղա նա մա րել վար կի տո կոս նե րը։ Այս տեղ հարց է ա ռա ջա նում այդ դեպ քում ին չո՞վ և ինչ պե՞ս կե րակ րի ըն տա նի քը։ Կա սեք թող ըն տա նի քի մյուս ան դամ նե րը հո գան այդ խն դի րը։ Թո՛ղ, բայց, ա սենք, չորս հո գուց բաղ կա ցած ըն տա նի քի բո լոր ան դամ ներն աշ խա տանք ու նե՞ն։ Չմո ռա նանք, որ շատ դեպ քե րում ըն տա նի քում եր կու աշ խա տո ղի աշ խա տա վար ձը միա սին հա զիվ կազ մում է 300 հա զար դրամ, իսկ շատ դեպ քե րում դրա նից ցածր։ Վե րը նշ վա ծի ար դյուն քում մեր քա ղա քա ցի նե րի զգա լի մաս, որն ու նի բնա կա րա նա յին խն դիր, չի կա րո ղա նում այն լու ծել։ Սրան զու գա հեռ հի պո թե քա յին վար կի պա հան ջար կը գնա լով մե ծա նում է։ Սա հայ կա կան ֆե նո մեն նե րից մե կը չէ, այն այս դեպ քում ու նի հս տակ բա ցատ րու թյուն։ Հարցն այն է, որ հի պո թե քա յին վար կը հատ կա պես ե կամ տա հար կով, շատ մատ չե լի և ձեռն տու ծրա գիր է մեր ժո ղովր դի հա րուստ խա վի հա մար։ Այ սօր հի պո թե քա յին ծրա գի րը վե րած վել է մի տե սակ հե տաքր քիր բիզ նե սի։ Հա ճախ մեկ ան ձը հի պո թե քով իր բո լոր ե րե խա նե րի, թոռ նե րի հա մար բնա կա րան ներ է գնում և հե տո այդ բնա կա րան նե րը վար ձով տա լիս։ Ոչ, մենք հա րուստ խա վին դեմ չենք, հա կա ռա կը, Աստ ված տա, որ մեր ժո ղովր դի զգա լի մա սը պատ կա նի այդ խա վին, քա ղա քա ցու սո ցիա լա կան կար գա վի ճա կով գնա հատ վում է երկ րի հարս տու թյան աս տի ճա նը, սա կայն, դրա հետ մեկ տեղ, պետք է նպաս տել, որ ի րա կա նում շար քա յին քա ղա քա ցի ներն էլ կա րո ղա նան օգտ վել պե տու թյան տրա մադ րած բա րի քից։ Ի վեր ջո, ե կամ տա հար կով հի պո թե քա յին վար կի հիմ քում դր ված է սո ցիա լա կան գոր ծո նը, հետևա բար ճիշտ ժա մա նակն է, որ վե րա նայ վեն այդ դրույ քա չա փե րի պա հանջ նե րը հօ գուտ սո ցիա լա պես ոչ ա պա հով խա վի։ Հա մոզ ված ենք, որ դրա նից չեն տու ժի ո՛չ բան կա յին հա մա կար գը, ո՛չ էլ բնա կա րա նա շի նա րա րա կան բիզ նե սը։ Հա կա ռա կը, որ քան պա հան ջար կը մեծ, այն քան ե կա մու տը շատ։ Այ սօր էլ այդ պա հան ջար կը մեծ է, սա կայն այն սպա սար կում է մեծ շա հույթ ու նե ցող քա ղա քա ցի նե րի շա հե րը, ինչն էլ ար դա րա ցիո րեն դժ գո հու թյուն է ա ռա ջաց նում ժո ղովր դի շր ջա նում ,-գրում է թերթը։

Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա համարում:

Related news

Latest News
Hashtags:   

Իրատես

 | 

Հի­պո­թե­քա­յին

 | 

վար­կե­րը

 | 

հա­սա­նե­լի

 | 

միայն

 | 

լի­քը

 | 

գր­պան

 | 

ու­նե­ցող­նե­րին

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources