Monday 18 November 2019
Home      All news      Contact us      English
tert.am - 2 month ago

«Իրատես». Դա­վիթ Տո­նո­յա­նը՝ որ­պես ու­սա­դիր­նե­րով մարդ, չի կա­րող ըն­կա­լե­լի ու ըն­դու­նե­լի լի­նել Փա­շի­նյա­նի համար. վեր­ջինս պատ­րաստ­վում է նրան ևս պաշ­տո­նանկ ա­նե­լ

Նի կոլ Փա շի նյա նի հա մար հա ջորդ թի րա խը կա ռա վա րու թյու նում պաշտ պա նու թյան նա խա րարն է։ Դա վիթ Տո նո յա նը՝ որ պես ու սա դիր նե րով մարդ, չի կա րող ըն կա լե լի ու ըն դու նե լի լի նել Փա շի նյա նին, և վեր ջինս, ըստ շր ջա նառ վող լու րե րի, ա ռա ջի կա յում պատ րաստ վում է նրան ևս պաշ տո նանկ ա նե լ։

Սա կայն, մեր տե ղե կու թյուն նե րով, Տո նո յա նի առն չու թյամբ կա մի մտա հո գու թյուն։ Նա ըն դուն ված է գե նե րալ նե րի, հրա մա նա տար նե րի շր ջա նում, և ե թե Տո նո յա նը հե ռա նա լուց հե տո ո րո շի քա ղա քա կան կյան քում ե ղա նակ փո խել, բա վա կան տհաճ ի րա վի ճա կում կա րող է հայ տն վել Փա շի նյա նը։ Այս մտա հո գու թյունն ան տե ղի չէ, ո րով հետև, նույն աղ բյու րի փո խանց մամբ, ո րոշ գե նե րալ ներ նեղ շր ջա նա կում ա սել են, որ կա ռա վա րու թյու նում մնա ցել է միայն մի մարդ, ո րին նրանք կմիա նան, ե թե քա ղա քա կան ան կան խա տե սե լի զար գա ցում ներ լի նեն։

Ի դեպ, քա ղա քա կան ո րոշ ու ժե րի հա մար ևս Տո նո յանն ըն դու նե լի է։ Իսկ այս հան գա ման քին չի կա րող Նի կոլ Փա շի նյա նը հան գիստ վե րա բեր վել ,-գրում է թերթը:

Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա համարում:


Related news

Latest News
Hashtags:   

Իրատես

 | 

Դա­վիթ

 | 

Տո­նո­յա­նը՝

 | 

որ­պես

 | 

ու­սա­դիր­նե­րով

 | 

կա­րող

 | 

ըն­կա­լե­լի

 | 

ըն­դու­նե­լի

 | 

լի­նել

 | 

Փա­շի­նյա­նի

 | 

համար

 | 

վեր­ջինս

 | 

պատ­րաստ­վում

 | 

պաշ­տո­նանկ

 | 

ա­նե­լ

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources