Thursday 14 November 2019
Home      All news      Contact us      English
tert.am - 2 month ago

«Իրատես». Հայ­կա­կան ժո­ղովր­դա­վա­րու­թ­յան բրենդն ԱՄՆ-ում վա­ճառ­վող ապ­րանք չէ

Ա սել, որ Հա յաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րը բա վա կա նին ման րակր կիտ կեր պով էին պատ րաստ վում ՀՀ վար չա պետ Նի կոլ Փա շի նյա նի՝ ԱՄՆ կա տա րե լիք այ ցին, թերևս ո չինչ չա սել է, քա նի որ այս այ ցի վրա բա վա կա նին մեծ խա ղադ րույք էր ար ված։

Ի վեր ջո, ինչ-որ փու լից սկ սած՝ Հա յաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րը և ան ձամբ Նի կոլ Փա շի նյա նը սկ սե ցին ի րոք հաս կա նալ, որ ԱՄՆ-ի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի մա կար դակն այն քան է ի ջեց ված, որ ա վե լի ցածր չի կա րող լի նել։ Իշ խա նա փո խու թյու նից ան մի ջա պես հե տո, երբ հայ տա րար վեց, որ ար տա քին քա ղա քա կան կուր սում, այս պես ա սած, ռևերս ներ չեն լի նե լու, ի հար կե, մի կող մից իշ խա նու թյուն նե րի մոտ ակն կա լիք կար, որ ար տա քին քա ղա քա կան հիմ նա կան գոր ծըն կեր ներն ա վե լի լո յալ կվե րա բեր վեն թավ շյա հե ղա փո խու թյուն կո չե ցյա լին, բայց մյուս կող մից Նի կոլ Փա շի նյա նը հույս ու ներ, որ դրա նով ժա մա նա կի պա շար կս տեղ ծի նոր իշ խա նու թյան հա մար, և գո նե ո րոշ ժա մա նակ ար տա քին քա ղա քա կան մի տում ներն ու գոր ծըն թաց նե րը կշարժ վեն այն նույն ո գով և նույն մասշ տաբ նե րով, ինչ հե ղա փո խու թյու նից ան մի ջա պես ա ռաջ էր։

Սա կայն ար դեն շատ ա րագ պարզ վեց, որ հիմ նա կան աշ խար հա քա ղա քա կան դաշ նա կից նե րի և գոր ծըն կեր նե րի շր ջա նում չի գտն վում տե ղի ու նե ցա ծի ուղ ղա կի շա հա ռու. թե՛ Ռու սաս տա նը, թե՛ ԱՄՆ-ն և թե՛ միա ցյալ Եվ րո պան բա վա կա նին սառն են վե րա բեր վում տե ղի ու նե ցած իշ խա նա փո խու թյա նը։ Եվ հայ կա կան թավ շյա հե ղա փո խու թյուն բրեն դը վա ճառե լու բո լոր փոր ձե րը մինչ օրս էլ ան հա ջո ղու թյան են մատն վում։ Այս ա ռու մով, գու ցե շա տե րի հա մար անս պա սե լի, ա ռա վե լա գույն ան տար բե րու թյուն ար ձա նագր վեց Թրամ փի վար չախմ բի կող մից։ Ըստ էու թյան, նոր իշ խա նու թյուն նե րի օ րոք հայ-ա մե րի կյան հա րա բե րու թյուն նե րը գրե թե զրո յա կան վի ճա կում հայ տն վե ցին թե՛ քա ղա քա կան, թե՛ տն տե սա կան և ան գամ ո րոշ չա փով հու մա նի տար ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման ա ռում նե րով։ Ըստ էու թյան, բո լոր փոր ձե րը՝ որևէ լուրջ կոն տակտ ու նե նալ ա մե րի կյան վար չախմ բի ա ռանց քա յին դեմ քե րի հետ, ան հա ջո ղու թյամբ էին ա վարտ վում, իսկ նոր Հա յաս տա նի ա ռանց քա յին բարձ րաս տի ճան պաշ տո նյա նե րի վո յաժ ներն ԱՄՆ ա վարտ վում էին լա վա գույն դեպ քում ԱՄՆ վար չախմ բի բարձ րաս տի ճան պաշ տո նյա նե րի տե ղա կալ նե րի օգ նա կան նե րի մա կար դա կի շփում նե րով։ Ա ռա վե լա գույ նը, ինչ հա ջող վեց այս ա միս նե րի ըն թաց քում, շփումն էր օ րենս դիր մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև, սա կայն հաս կա նա լի է, որ խոր հր դա րա նա կան դի վա նա գի տու թյու նը և գոր ծա դի րի հետ հան դի պում նե րը այ նու հան դերձ եր կու տար բեր հար թու թյուն ներ են, և օ րեն սդ րա կան մա կար դակն ըն դա մե նը փոխլ րաց նում է վար չախմ բե րի միջև հաս տատ ված հա րա բե րու թյուն նե րը։

Այս հա մա տեքս տում շատ զար մա նա լի ու դի պուկ էր ՀՀ արտ գործ նա խա րար Զոհ րաբ Մնա ցա կա նյա նի խոս քը, ըստ ո րի՝ ԱՄՆ-ՀՀ բարձր մա կար դա կի հան դի պում Փա շի նյա նի և ա մե րի կյան վար չա կազ մի կամ ան ձամբ նա խա գահ Թրամ փի հետ կա րող է տե ղի ու նե նալ, ե թե անհ րա ժեշ տու թյուն կամ օ րա կարգ լի նի։ Քա նի որ չկա քա ղա քա կան և տն տե սա կան օ րա կարգ, ա պա որևէ հան դի պում կազ մա կեր պե լու անհ րա ժեշ տու թյուն էլ չկա։

Զոհ րաբ Մնա ցա կա նյա նի այս խոս տո վա նու թյու նը լա վա գույնս է բնո րո շում հայ-ա մե րի կյան հա րա բե րու թյուն նե րի ներ կա փու լը։ Իս կա պես բա վա կա նին հե տաքր քիր ի րա վի ճակ է ստեղծ վել. ԱՄՆ վար չա խում բը թերևս նա խա գա հի անվ տան գու թյան հար ցե րով ար դեն պաշ տո նա թող խոր հր դա կան Ջոն Բոլ թո նի շուր թե րով ա միս ներ ա ռաջ, ըստ էու թյան, ուղ ղա կիո րեն ա սել էր, թե ինչ ակն կա լիք ներ ու նի Միա ցյալ Նա հանգ նե րը Հա յաս տա նից, և ինչ օ րա կարգ է ԱՄՆ-ն ա ռա ջար կում Հա յաս տա նին հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մար։ Դա, ինչ պես սո վո րա բար լի նում է գեր տե րու թյուն նե րի պա րա գա յում, ոչ միայն ա ռա ջարկ էր, այլև, ինչ պես հե տա գա յում նշ մար վեց, պայ ման էր, թե որ դեպ քում ԱՄՆ-ի հա մար ՀՀ-ն կա րող է առ հա սա րակ հե տաքր քիր լի նել՝ հաշ վի առ նե լով նաև հա յաս տա նյան նոր վար չախմ բի ԱՄՆ-ից ու նե ցած հիմ նա կան ակն կա լիք նե րը։ Իսկ դա, ինչ պես հայտ նի է, խո շոր ներդ րու մնե րի տես լա կանն է ,-գրում է թերթը:

Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա համարում:

Related news

Latest News
Hashtags:   

Իրատես

 | 

Հայ­կա­կան

 | 

ժո­ղովր­դա­վա­րու­թ­յան

 | 

բրենդն

 | 

վա­ճառ­վող

 | 

ապ­րանք

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources