Friday 15 November 2019
Home      All news      Contact us      English
tert.am - 2 month ago

«Իրատես». «Իմ քայ­լի» այն պատ­գա­մա­վոր­նե­րին, ո­րոնք կտ­րա­կա­նա­պես դեմ են «Ա­մուլ­սա­րի» շա­հա­գործ­մա­նը, աս­վել է՝ սլաք­ներն ուղ­ղել դե­պի կա­ռա­վա­րու­թյուն

Ա մուլ սա րի հան քը շա հա գոր ծե լու հար ցը պա տու հա սել է Իմ քայ լը խմ բակ ցու թյան պատ գա մա վոր նե րին: Ակ տի վիս տի թիկ նո ցը հա նած ու ման դատ ստա ցած նե րից շատե րը նախ կին իշ խա նու թյան ժա մա նակ Ա մուլ սա րի շա հա գործ ման պայ քա րի առա ջա մար տիկ նե րից են ե ղել, այժմ, սա կայն, հար ցը դր ված է շատ հս տակ և ու ղիղ՝ հան քը վաղ թե ուշ շա հա գործ վե լու է, և այդ հար ցում խոր հր դա րա նա կան մե ծա մաս նու թյու նը պետք է միաս նա կան դիր քո րո շում ու նե նա:

Իմ քայ լը խմ բակ ցու թյան ղե կա վար Լի լիթ Մա կունցն է հաս տա տում՝ խմ բակ ցու թյունը հա մա ձայն է վար չա պե տի դիր քո րոշ ման հետ: Նախ կին ակ տի վիստ պատ գա մա վոր նե րը թեև ա մեն կերպ փոր ձում են թաքց նել, թե ի րենց ներ սում ո չինչ էլ չի կա տար վում, այ նուա մե նայ նիվ, լրագ րող նե րին տես նե լուն պես շփոթ վելն ու ա ներևու թա նա լը վկա յու թյունն են այն բա նի, որ քայլ ա րած նե րի ջրե րը նույն առ վով չեն հո սում:

ԱԺ փոխ խոս նակ Լե նա Նա զա րյա նը, օ րի նակ, մի ամ բողջ օր խու սա փե լով լրագ րող նե րի հետ ա ռե րես վե լուց, ա վե լի ուշ բա րի էր գտն վել ու եր կու նա խա դա սու թյուն ա սել, թե հան քի շա հա գործ ման մա սով ներ կա յաց րել է իր մտա հո գու թյուն նե րը: Փաս տո րեն, ե թե Սեր ժի ժա մա նակ տի կին Նա զա րյա նը դեմ էր Ա մուլ սա րը հանք դարձ նե լուն, այժմ ըն դա մե նը մտա հո գու թյուն ներ է ներ կա յաց նում: Ի րա տե սի տե ղե կու թյուն նե րով՝ Իմ քայ լի այն պատ գա մա վոր նե րին, ո րոնք կտ րա կա նա պես դեմ են հար ցին, աս վել է՝ սլաք ներն ուղ ղել դե պի կա ռա վա րու թյուն: Խն դիրն այն է, որ խոր հր դա րա նի տի րույ թում ո չինչ չկա: Ես, օ րի նակ, բա ցի դեմ լի նե լուց ու տե սա կետ հայտ նե լուց, որևէ գոր ծո ղու թյուն չեմ կա րող ա նել: Օ րի նակ, չեմ կա րող ԱԺ-ում կո ճա կը սեղ մել ու ա սել՝ դեմ եմ: Այ սինքն՝ այդ հար ցը չի մտ նե լու խոր հր դա րան, որ մենք էլ դիր քո րո շում հայտ նենք: Ա յո, խմ բակ ցու թյու նում կան շատ մար դիկ, որ դեմ են, ու նրանք էլ են պաշտ պա նե լու ի րենց տե սա կե տը: Դրա նում ուղ ղա կի հա մոզ ված եմ,- ա սաց մեր զրու ցա կի ցը՝ ա վե լաց նե լով.- պար զա պես պետք է հար գել այդ մարդ կանց տե սա կե տը, ո րով հետև նրանք միշտ էլ շա հա գործ մա նը դեմ են ե ղել, ու հի մա նրանց դժ վար է ստի պել, ա սե լով՝ փո խեք ձեր տե սա կե տը: Կար ծում եմ՝ ֆրակ ցիա յի մե ծա մաս նու թյու նը պետք է փո խի իր տե սա կետն ու հար գի փոք րա մաս նու թյան կար ծի քը ,-գրում է թերթը:

Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա համարում:

Related news

Latest News
Hashtags:   

Իրատես

 | 

քայ­լի

 | 

պատ­գա­մա­վոր­նե­րին

 | 

ո­րոնք

 | 

կտ­րա­կա­նա­պես

 | 

Ա­մուլ­սա­րի

 | 

շա­հա­գործ­մա­նը

 | 

աս­վել

 | 

սլաք­ներն

 | 

ուղ­ղել

 | 

դե­պի

 | 

կա­ռա­վա­րու­թյուն

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources