Sunday 17 November 2019
Home      All news      Contact us      English
tert.am - 2 month ago

«Իրատես». ԿԳՄՍՆ-ում օպ­տի­մա­լաց­ման 2-րդ փուլն է մեկ­նար­կել. ո­րոշ մար­դիկ հրա­ժեշտ են տվել աշ­խա­տան­քին, ո­մանք՝ այլ վար­չու­թյուն տե­ղա­փոխ­վել, ոմանց աշխատավարձերն են կրճատվել

Հայ րե նի կա ռա վա րու թյան սու պեր նա խա րա րու թյուն նե րից մե կում՝ կր թու թյան, գի տու թյան, մշա կույ թի ու սպոր տի, դեռ փոր ձում են հաս կա նալ՝ ով ում բա րե կամն է:

Կր ճա տում նե րի կամ, իշ խա նու թյուն նե րի բա ռով ա սած, օպ տի մա լաց ման երկ րորդ փուլն է մեկ նար կել, ո րոշ մար դիկ հրա ժեշտ են տվել աշ խա տան քին, ո մանք էլ ստիպ ված հա մա կերպ վել են այլ վար չու թյուն կամ բա ժին տե ղա փոխ վե լու ի րո ղու թյան հետ:

Մշա կույ թի նա խա րա րու թյան հիմ նա կա նում օ ժան դակ բա ժին նե րի կամ վար չություն նե րի պե տե րին ու նրանց տե ղա կալ նե րին ա ռա ջար կել են տե ղա փոխ վել այլ վար չու թյուն կամ բա ժին: Հե տաքր քիր է, որ պե տե րին ա ռա ջարկ վել է շատ ա վե լի ցածր պաշ տոն, քան նրանց տե ղա կալ նե րին:

Վար չու թյան պե տե րից ե րե քը, օ րի նակ, հրա ժար վել են մնալ սու պեր նա խա րա րու թյու նում սկս նա կի կար գա վի ճա կով, իսկ այն մար դիկ, ո րոնք հա մա ձայ նել են ու տե ղա փոխ վել այլ վար չու թյուն ու բա ժին, աշ խա տա վար ձի հետ կապ ված խն դիր ու նեն. նրանց աշ խա տա վար ձը կր ճատ վել է 5 տո կո սով, ինչն օ րեն քի խախ տում է: Տա րի ներ ի վեր մար դիկ վե րա պատ րաստ վել, տար բեր դա սըն թաց նե րի են մաս նակ ցել, որ չն չին տո կո սով ա վե լա նա աշ խա տա վար ձը, այժմ պարզ վում է, որ զրկ վել են վաս տա կա ծից ,- ա սաց Ի րա տե սի աղ բյու րը: Մեր զրու ցա կի ցը տե ղե կաց րեց նաև, որ մշա կույ թի նախ կին նա խա րա րու թյան բո վան դա կա յին վար չու թյուն ներն ու գոր ծա կա լու թյուն նե րը սպա սում են օպ տի մա լաց ման երկ րորդ փու լին. Խո սակ ցու թյուն ներ կան, թե գոր ծա կա լու թյուն նե րը կա րող են կո մի տե նե րի վե րած վել, ին չը բա վա կան եր կար գոր ծըն թաց է, կա ռա վա րու թյու նը պետք է օ րի նագ ծով հան դես գա: Մտա հո գիչն այն է, որ չգի տենք կո մի տե դառ նա լուց հե տո կմ նա՞նք մեր աշ խա տա տե ղում, թե՞ ոչ: Օ րեն քի հա մա ձայն՝ կո մի տե նե րը կա րող են ձևա վոր վել բո լո րո վին նոր հեն քի վրա, նոր մարդ կան ցով ,-գրում է թերթը:

Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա համարում:

Related news

Latest News
Hashtags:   

Իրատես

 | 

ԿԳՄՍՆ

 | 

օպ­տի­մա­լաց­ման

 | 

փուլն

 | 

մեկ­նար­կել

 | 

ո­րոշ

 | 

մար­դիկ

 | 

հրա­ժեշտ

 | 

աշ­խա­տան­քին

 | 

ո­մանք՝

 | 

վար­չու­թյուն

 | 

տե­ղա­փոխ­վել

 | 

ոմանց

 | 

աշխատավարձերն

 | 

կրճատվել

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources