Wednesday 23 January 2019
Home      All news      Contact us      English
aravot - 11 days ago

Գյու­ղատն­տե­սու­թյա­նը պետք է վե­րա­բեր­վել որ­պես ար­վես­տի եւ զգույշ

Աջա­կից լի­նե­լով ՀՀ նոր կա­ռա­վա­րու­թյան բո­լոր ջան­քե­րին եւ գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րին, որոնք ուղղ­ված են երկ­րի առա­ջըն­թա­ցի ու կա­յու­նու­թյան ապա­հով­մանն ու կա­ռա­վար­ման արդ­յու­նա­վե­տու­թյան բարձ­րաց­մա­նը, մի­ա­ժա­մա­նակ անհ­րա­ժեշտ ենք հա­մա­րում ձեր ուշ­ադ­րու­թյու­նը հրա­վի­րել այն խոր­քա­յին եւ բո­վան­դա­կա­յին հար­ցե­րի վրա, որոնք կա­րող են որ­պես սպառ­նա­լիք­ներ հան­դես գալ կա­ռա­վա­րու­թյան կա­ռուց­ված­քա­յին փո­փո­խու­թյուն­նե­րի արդ­յուն­քում: Մենք ավե­լի քան հա­մոզ­ված ենք, որ ինչ նա­խա­տես­ված է ՀՀ

Related news

Latest News
Hashtags:   

Գյու­ղատն­տե­սու­թյա­նը

 | 

վե­րա­բեր­վել

 | 

որ­պես

 | 

ար­վես­տի

 | 

զգույշ

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources